© Destinaţii culturale / Delia Oprea: Bibliografie
Bibliografie la volumul Junii Braşoveni şi troiţele lor din Şchei Braşovului de Vasile Oltean;

1. Alexi, Teochar, Junii. Legendă de Pasci, Braşov, 1889;
2. Alexi, Teochar, Parnasul Român, Braşov, 1992;
3. Alexi, Tepchar, Legendă de Pasci, Braşiv, 1889;
4. Arhiva Muzeului primei Şcoli Româneşti; Arhivele Naţionale de Stat Braşov; Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" Braşov;
5. Baboie, Nicolae, Buzduganul junilor din Şcheii Braşovului, în "Astra", Braşov, nr. 1(1969), p. 15;
6. Balazs, Orban, A Szekelyfold leirasa, vol.VI, Pest, 1873, p.344-348;
7. Bariţiu, Gheprghe, Părţi alese din istoria Transilvaniei, Sibiu, 1890, vol.II, p.276;
8. Bariţiu, Jeronim, Serbarea sf. Pasci la Braşiovu, în "Familia",III(1867), p.253-254;
9. Blaga, Lucian, Hronicul şi cântecul vârstelor, Bucureşti, 1965;
10. Bogdan, Ion, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria, Bucureşti, 1902;
11. Ciortea, Tudor, Variaţiuni pe tema unui marş al Junilor, manuscris în fondul "Tudor Ciortea" din Muzeul bis. Sf. Nicolae din Şchei;
12. Eder, Fr., Scriptores Herum Transilvanicarum, Tom.I, Cibinii, 1797;
13. Eliade, Mircea, Nostalgia originilor, Editura Humanitas, 1994;
14. Fox, A., Die Schneckenbergkultur, în "Verlag Burzenlandes Muzeum", Braşov, 1941;
15. Hersei, I. Forme străvechi de cultură poporană românească, Cluj, 1977;
16. Istrate, Petre, Juii braşoveni-vechime şi început, în "Astra",nr. 2(1978), p.15;
17. Istrate, Petru, Mărturii literare şi istorice despre Junii Braşovului, în "Cumidava", Braşov, VI (1970),p. 539-543;
18. Jekelius, E., Krostadts Gassen und Platze, în "Das Burzenland", III,I. Teil, Kronstadt, 1928;
19. Lacea, Costantin, Cetatea de pe Tâmpa de lângă Braşov şi cătunul de sub ea, în "Analele Acadmiei Române. Memoriile secţiunii literare", seria III, tom. XIII, mem.4, Bucureşti, 1944;
20. Lacea, Costantin, Contribuţii la istoria Junilor braşoveni, în Ţara Bârsei", nr.1(1929),p.32-35;
21. Marian, Fl. Simion, Serbările la români, III, Bucureşti, 1901;
22. Mariemburg, I. Lucas, Geographie des Gross-furstentums Siebenburgen,Sibiu,1813;
23. Muşlea, Ion Obiceiul Junilor Braşoveni - Studiu de Folclor, extras din "Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj", vol.V,1929-1930, Cluj, 1931;
24. Muşlea, Ion, Cercetări etnografice şI de folclor, II, Bucureşti, 1972;
25. Muşlea, Ion, George Pitiş - folclorist şI etnograf, Bucureşti, 1968;
26. Muşlea, Candid, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, vol.I, Braşov, 1943; vol.II, Braşov, 1946;
27. Nicolescu, G.T. Varone, În Şcheii Braşovului - Junii şi costumul de sărbătoare al femeilor române, Bucureşti, 1932;
28. Oltean, Vasile, Şcoala românească din Şcheii Braşovulului, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989;
29. Oltean, Vasile, Junii-legendă şi adevăr; Buzdu-ganul Junilor, în "Junii Braşoveni, Braşov, 22 aprilie 1990;
30. Oltean, Vasile, Odiseea unei troiţe, în "Primăria-Braşov", nr.23/1994,p.3;
31. Oltean, Vasile, Mihai Viteazul-400 ani, în "Gândirea", Serie nouă,An II(2000), nr.1-3,p.118-121;
32. Oprişiu, Petru, O datină frumoasă a Românilor braşoveni la Pasci, în Amicul poporului", I(1867), p.210-220;
33. Pic, G.I., Zur rumanisch-ungarisch Streifrage, Leipzig, 1888;
34. Pitiş, George, Sărbătoarea Junilor la Paşti-Obiceiu particularu alu româniloru din Şcheiu, Braşov, Tipografia A. Mureşianu, 1890;
35. Pitiş, George, Obiceiuri populare la românii din Şchei, în "Convorbiri literare",XXXVI, nr.6(1902); XXXVII, nr.8(103);
36. Pitiş, George, Nunta în Şchei (pană la 1830), în "Gazeta Transilvaniei", nr. 72(1888),-foileton;
37. Pop, Ion, Mărturii arheologice, în "Astra" nr. 5(1970), p.6.
38. Pop, Mihai, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, 1976
39. Pop, Nicolae, Schiţă din ostoria populării Braşovului, extras din "Revista Geografică Română", Anul III, Fasc.II-III, Tipografia ziarului "Universul", Bucureşti,1940;
40. Pricu, Ion, Slove vechi, în "Gazeta Transilvaniei", nr. din 21 noembrie 1920;
41. Puşcariu, Sextil, Braşovul de altădată, Ediura Dacia-Cluj, 1977;
42. Scurtu, Ion, Junii din Braşov, în Calendarul "Minerva"/1907, p.159-172;
43. N. State, Crucea de pe Pajiştea Mare, în "dreptatea", III (1907),nr.3;
44. Stinghe, Sterie, Die Schkejer oder Trokare in Kronstadt, în Achter Jahresbericht des Instituts fur rumanische Sprache zu Leipzig",Leipzig, 19o2, p.9-18 -teză de doctorat(1900);
45. Stinghe, Sterie, Alte mărturii privind caracterul militar al Junilor, în "Gazeta Transilvaniei", 1932 - foileton;
46. Stinghe, Sterie, Întemeierea oraşului Braşov şi originea românilor din Şcheii Braşovului- Junii şi originea lor, Braşov, 1938;
47. Stinghe, Sterie, Contribuţii la cunoaşterea trecutului românilor din Şchei-Viaţa căpitanului Ilie Birt, Braşov, 1932;
48. Stenner, Fr., Die "Junii" oder das reiten mit annen der rumanischen Jugend, în "Kronstadter Zeitung, nr.13(1893)p.7;
49. Sulică, Nicolae, Câteva reflexiuni asupra originii românilor braşoveni", în "Gazeta Transilvaniei" nr. 190(1898),p.2;
50. Surdu, Alexandru, Şcheii Braşovului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992;
51. Şuluţiu, Octav, Braşov (Monografie), Editura Fundaţia pentru literatură şI artă, Bucureşti, 1937;
52. Tartler, Thomas, Colectanea zur einer Particular Historie von Kronsadt, manuscris, Braşov, 1941 (Arhivele Naţionale-Braşov, fond Manuscrise);
53. Tempea, Radu, Istoria sfintei beseareci din Şcheii Braşovului, ediţie, Sterie Stinghe, Braşov, 1899; ediţie Octavian Şchiau, Livia Bot, Bucureşti, 1969;
54. Teutsch, Julius, Die Salamonsfelsen bei Kronsadt, în "Burzenlander sachsischen Museum in Kronstadt", 1913;
55. xxx Quellen zur Geschiche der Stadt Brasso, vol.I-IX-1886-1999;
Biblografie la volumul Troiţele Şcheiului de Vasile Oltean

1. Cronica Protopopului Vasile, în ,,Radu Tempea, Istoria sfintei beseareci a Şcheailor Braşovului", ediţie Octavian Şchiau şi Livia Bot, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1969, p. 193.
2. Gustav Lander, Iosif Benko, Friedrich Reimesch (v. Candid Muşlea, "Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului", Braşov, vol. I., 1943, p.17); Joseph Teutsch, apud ,,Quellen zur Geschichte der Stadt Brasso", vol. IV, Braşov, 1903; Thomas Tartler, ,,Geschichte...op.cit.", apud Sterie Stinghe, ,,Die Scheier oder Trokaren in Kronstadt", teză de doctorat, Leipzig, 1915; Lucas I. Mariemburg "Geographie des Grossfurstentums Siebenburgen", Sibiu, 1813, vol. II, p. 351.
3. ,,Quellen zur Geschichte der Stadt Brasso", 9 vol. Braşov, 1886 - 1999.
4. C-tin Lacea, ,,Sunt în Transilvania aşeezări de Români veniţi din Sudul Dunării sau nu sunt?", Cluj, Institutul de Arte Grafice ,,Ardealul", 1926, extras din ,,Dacoromania", an. IV, 1926.
5. Pavel Binder, ,,Contribuţii la localizarea Cruceburgului", în ,,Cumidava", I, 1967, p. 122.
6. Florea Costea, ,,Repertoriul arheologic al Judeţului Braşov", Muzeul Judeţean de istorie Braşov, vol. I, 1996.
7. Nicolae Iorga, ,,Neamul românesc din Ardeal şi }ara Românească", 1906, p. 293.
8. Julius Teutsch, ,,Die Solomonsfelsen bei Kronstadt", în ,,Bericht der Burzen lander sachsischen Museums in Kronstadt", Braşov, 1913.
9. Alexandru Surdu, "Şcheii Braşovului", Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992.
10. T.M. Walther, în "Tribuna", an III, nr.613/1943.
11. Vasile Oltean, ,,Şcoala românească din Şcheii Braşovului", Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 11-14.
12. Amănunte în Catastiful nr. 1, copiat de David Corbea în Şchei - Arhiva muzeului, fond Protocoale.
13. Nicolae Pop, ,,Schiţă din istoria populării Braşovului", extras din "Revista Geografică Română", an III Fasc II, Bucureşti, 1940, p. 111.
14. Gheorghi Neşev, ,,Noi date despre provenienţa bulgară a românilor din Şcheii Braşovului", Sofia, 1970, extras din ,,Buletinul Academiei Bulgare"/1970..
15. Sterie Stinghe, ,,Documente privind trecutul românilor din Şchei", vol. V, Braşov, 1906, p. 59.
16. Candid Muşlea, ,,Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului", vol. I, Braşov, 1942, vol. II, Braşov, 1946.
17. Nicolae Iorga, "Calendar istoric pe anul 1935", cf. Candid Muşlea, op.cit, vol. II, p. 379.
18. Costantin Lacea, ,,Foaia pentru minte, inimă şi literatură", Braşov, 1835, p,.77; "Dreptatea", Braşov, 1906 II, p. 15.
19. Georgie Bariţiu, ,,Părţi alese din Istoria Transilvaniei" vol. II, Sibiiu, 1890, p. 644.
20. Ieronim Baroţiu, în ,,Familia" /1867, p. 254.
21. Sterie Stinghe, ,,Documente privind trecutul românilor din Şchei...op. cit., vol. I-VII.
22. Nicolae Sulică, ,,Crucea de pe Coasta prundului", în ,,Dreptatea", II, 1906, p. 51.
23. Ion Muşlea, ,,Obiceiul Junilor Braşoveni- studiu de folclor", Cluj, 1931.
24. Fritz Schuster, ,,Die alten Gassennamen Kronstadt", cf. Candid Muşlea, ,,Biserica op. cit. vol. II, p. 380
25. Georg Mih. von Hermann, ,,Das alte und neue Kronstadt", Braşov, vol. I, p. 401; vol. II, p .575-576
26. Wilhelm Niemandz, ,,Date istorice cu privire la viaţa românilor din Braşov şi }ara Bârsei", în ,,Gazeta Transilvaniei", 1908, p. 25
27. Wilhelm Niemandz, ,,Date istorice...op. cit., p. 25.
28. Arhivele Statului Braşov, Fond Primărie, IV, C. 11, pct. III.
29. Arhiva Magistratului Braşov, Nr. 962/1786, reg. IV C, nr. 44.
30. Thomas Tartler, ,,Colectanea zu einer Particular-Historie von Kronstadt", Braşov, 1941, vol. I, p. 394.
31. George Bariţiu, ,,Părţi alese din Istoria Transilvaniei\'\', Sibiu, 1890, vol. II, p. 236.
32. G. M. Hermann, ,,Das alte un neue Kronstadt", vol. II, p. 575-576, cf. Candid Muşlea,
33. Arhivele Naţionale Braşov, fond ,,Municipiul Braşov", doc. 342/1796.
34. Arhiva muzeului, Catastif 2, p. 175.
35. Candid Muşlea, ,,Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşpvului", vol. II, Braşov, 1946, p. 286;
Sterie Stinghe, ,,Contribuţii la cunoaşterea trecutului românilor din Şchei- Viaţa Căpitanului Ilie Birt", Braşov, 1932.
36. Informator, Iosif Iepure, preşedintele Junilor Tineri şi al Dorobaţilor ;
37. Nicolae Sulică, ,,Crucea de pe Coasta prundului", în ,,Deşteptarea", nr 51/1906, p. 3;
38. Aurel A. Mureşianu, în ,,Ion Lupaş - Omagiu\'\', Bucureşti, 1943, p. 615.
39. Ion Prişcu, ,,Slove vechi", în ,,Gazeta Transilvaniei\'\', nr. 244/1920, p. 3.
40. Arhivele Naţionale Braşov, IV, D. 6/1703;
41. N. N. State, ,,Crucea din Pajiştea Mare", în "Deşteptarea", III (1907), nr. 3.
42. Oltean Vasile, ,,Mihai Viteazul - 400 ani", în "Gândirea", Serie nouă, An II (2000),, nr. 1-3, p. 118-121;
43. xxx ,,Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 1918-1928\'\', Bucureşti, Cultura Naţională, 1929, p. 540 ;
44. Textul integral al statutului este publicat în recenta lucrare: Vasile Oltean, ,,Junii braşoveni şi troiţele lor din Şcheii Braşovului",, editura Semne, Bucureşti, 2000, p. 140-150;
45. Arhiva Muzeului Şchei, Fond ,,Protocoale", Catastif 59, p. 3-14.
46. Arhivele Naţionale Braşov, doc.342/1796;
47. Gherasim Adamovici a fost ultimul episcop sârb al Ardealului (1789-1796), după Sofronie Chirilovici (1770-1774), care şi-a avut pentru un an scaunul episcopal la Biserica Sf. Nicolae din Şchei, când aceasta devine catedrală episcopală) şi Ghedeon Nichitici (1784-1789).
48. Nicolae Sulică, ,,Cea mai veche şcoală românească din cuprinsul României întregite\'\', Bucureşti, 1937, p. 21.
49. Ioan Vlad ,,Braşovul şi Marea Unire", Editura ,,Dacia Europa Nova", 1996.,p.119-123.


0 comentarii

Publicitate

Sus