© Destinaţii culturale / Vasile Oltean: Primul document de atestare a obiceiului Junilor
(limba română, grafie chirilică, 2 f., pecete roşie din ceară. Arhiva Muzeului bis. Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, doc.130/26 martie 1728)

"Adecă eu Tănasi zaraf, gocim(an) din Şcheii Braşovului, împreună cu fămiaia mea Paraschiva şi cu feciorii miei, carii mai jos i vom iscăli, dau în ştire cu această scrisoare pentru gândul cel sătători al mieu şi voinţa care arăt ca să să ţie şi în viaţa mea şi după moartea mea, cu această scrisoare o dau la mânile cinstiţilor orăşani de aici din Şcheii Braşovului, unde-i zic Bolgarseg, precum să să ştie că având eu o grădină pe coasta despre Prund, cumpărată de la fămiaia răposatului Oprei Puf şi găsindu-să acest obiceai dela toţi cei bărâni, care au ţinut acea grădină, cum că vrăn preoţii, împreună cu orăşanii să iasă la Lytie, cu sfintele cruci la Crucea cea de pe Coastă şi Junii la Paşti (s.n.), totdeuna au trecut printr-această grădină, penru aceaia şi eu voiesc şi făgăduiesc să fie şi de acum înainte slobozi să treacă cu sfinele cruci oricât vor vrea fără de opreală şi poruncesc şi altora, cui va da Dumnezeu să stăpânească această grădină î urma mea, sau feciorii miei, sau nepoţii, sau strănepoţii, sau oricine din neamul mieu / sau măcară ori la a cui mână va ajunge/ să-i săsaţi să treacă fără de opreală, frumos pe rând, cum să cade.
Iară cine nu va îngădui să treacă cu sfintele cruci printr-această grădină, unul ca acela să fie blesemat de D(u)mnezău şi de cei trei sute şi optsprezece sfinţi Părinţi, cari au fost în Nikeiala înâiul săbor, aşijderea şi de ceialalţ Părinţi, care au fost la cealealalte şase săboare şi de la sfănta besearecă şi de împreunarea cu creştinii să fie lepădat, că pentru să fie stătătoare această rânduială, care o am aflat de la bătrâni. Şi eu mă iscălesc şi pui pecetea mea mai jos ca să să crează oriunde.
Anul Domnului 1728 mart.25.
L.S. Eu Tănasie Vasilie, împreună cu fămiaia mea şi cu toţi copiii, aşa las cu sufletul mieu.
Prin voia şi zisa Dumnialui, eu Erei Radul snă (n.n. fiu) Ierei Radul Tempea ot (din) Sk(ei) Braş(ov) şi mărturisesc:
Eu Vasile Zaraful am voit aşa Eu Ion Şuanul mar(tor)
Ilie Zaraful am voit aşa Eu Dumitru Nan,mar(or)
Eu Pop Teodor Florea mar(tor) Eu Radu Pricop mar(tor)
Popa Eustatie Grid Mar(tor) Eu Buburu(zea) mar(tor)
Eu Pătru gociman mar(tor) Eu Radul Dumei mar(tor)
Eu Radu Pădure mar(tor) Eu Drăgană martor
Eu Stan Mihai Munteanul mar(tor)"

0 comentarii

Publicitate

Sus