© Destinaţii culturale / Krikor H. Zambaccian: Act de Donaţie

Subsemnatul Zambaccian H. Kricor, domiciliat în Bucureşti, Strada Inginer Al. Davidescu Nr. 21 Bis, născut în Constanþa, donez Statului Român reprezentat prin Ministerul Artelor, cu sediul în Bucureşti, Strada Ştirbei Vodă Nr. 39, operele de artă şi mobilierul, selecþionate din colecþia mea şi prevăzute în alăturatul inventar care face parte integrantă din acest Act şi anume: 205 picturi, 38 sculpturi şi 8 piese de mobilier, precum şi nuda proprietate a imobilului, proprietatea mea, situat în Strada Ing. Al. Davidescu Nr. 21 Bis, din Bucureşti, în care sânt adăpostite şi expuse spre folosul public atât cele dăruite prin acest Act şi enumerate mai sus, cât şi restul colecþiunii mele.


Acest imobil este cumpărat de mine cu Actul autentificat de Tribunalul Ilfov la Nr. 31544/943 şi transmis la acelaşi Tribunal sub Nr. 12080/943, având întinderea şi vecinătăþile indicate în acel act, imobilul donat fiind liber de orice sarcini, ipotecă sau servitute.

Fac această donaþie drept omagiu către poporul român şi în amintirea tatălui meu decedat Hagop K. Zambaccian, născut în Cezareea Capadociei în anul 1860 şi stabilit la Constanþa încă de pe vremea stăpânirii Dobrogei de către turci şi care m-a crescut şi instruit în limba şi spiritul culturii româneşti şi în dragostea pentru þara unde m-am născut.
Donaþiunea imobilului se face în scopul de a rămâne şi mai departe operele de artă dăruite prin acest Act, ca şi cele ce le-aş mai dărui, în acelaşi loc în care au fost puse la dispoziþia publicului, sub denumirea de "Colecþia Zambaccian", denumire ce urmează a fi păstrată.

Menþionez că folosirea şi păstrarea uzufructului imobilului de mai sus se face pentru mine, soþia mea Arşaluis Zambaccian şi mama mea Anita H. Zambaccian, care vor continua a locui în acest imobil în aceleaşi condiþiuni ca şi până acum, urmând ca numai după decesul nostru Statul Român să intre în deplina proprietate a întregului imobil spre a-l folosi în întregime pentru adăpostirea colecþiunii donate de mine în mod exclusiv.
Ministerul nu va putea îngădui nici o dizlocare a lucrărilor de artă donate şi nici nu va avea dreptul să schimbe destinaþia de Muzeu a imobilului dăruit, indivizibil legat de colecþia prin destinaþiunea stabilită, în afară de vremelnice împrumutări a câtorva opere pentru Expoziþii retrospective sau de propagandă organizate de Stat.
Prin păstrarea denumirii de "Colecþia Zambaccian" voesc a mărturisi că simþirea şi înþelegerea artei universale şi naþionale însuşite de mine pe acest pământ, în care m-am născut şi instruit se întoarce înapoi către el spre a rodi prin darul meu recunoscător.
Colecþiunea donată având nevoie de construirea unui etaj cu luminator special adecvat expunerii, Statul Român se obligă o dată cu declaraþiunea de acceptare a prezentei donaþiuni ca să construiască acest etaj în decurs de doi ani.

Pentru realizarea acestui scop, Ministerul Artelor va construi un nou etaj suprapus primului având următoarele încăperi:
O mare sală de expoziþie, 15/6,60 metri luminată printr-un luminator;
2 săli mici de 5,60/4,50 metri.
O scară de beton îmbrăcată în lemn de stejar va lega primul etaj de etajul nou construit.
Lucrările de finisaj şi instalaþie vor fi făcute în stilul şi materialul construcþiei existente spre o bună funcþionare a Muzeului.
Lucrarea de construcþie a etajului ce se adaugă va fi executată conform schiþelor de plan alăturate, care face parte integrantă din prezentul Act.
Totalul volumului de construcþie a noului etaj este cca. 730 (şaptesutetreizeci) metri cubi înălþimea minimală a încăperilor etajului respectiv va fi de 3,60 metri.
La moartea persoanelor arătate mai sus, Statul Român prin Ministerul Artelor va fi de drept pus în posesia averii specificată mai sus, fără nici o altă formalitate judiciară.
Până la decesul sau retragerea făcută prin declaraþie scrisă, colecþia donată, adică Muzeul, va fi administrat de către subsemnatul.
Ministerul va asigura paza muzeului şi personalul necesar funcþionării Muzeului pe propria sa cheltuială.

După decesul sau retragerea mea, făcută în forma prevăzută, Muzeul va fi administrat de o eforie alcătuită dintr-un reprezentant de specialitate al Ministerului Artelor, dintr-un reprezentant al Academiei Române şi un reprezentant al Fundaþiilor Culturale Regale, un pictor desemnat de Sindicatul Artelor Frumoase, un critic de artă desemnat de Asociaþia Generală a Criticilor din România, precum şi doi reprezentanþi ai familiei mele în ordinea rudeniei.
Făcut în trei exemplare, dintre care unul pentru Tribunal şi două pentru subsemnatul.
Donator,
/ss/ K. H. Zambaccian

Pe aceeaşi pagină apare caligrafiat cu cerneală neagră "Redactor şi martor pentru identitate, însemnătură indescifrabilă, Avocat, Str. Lăzăreanu Nr. 27 A".
Actul de donaþie a fost transcris de "Grefa Tribunalului Ilfov", Secþia Notariat cNr. 4967 din 4 martie 1947, apoi înregistrat cu Nr. 12548 şi altă înregistrare cu Nr. 6596/947, semnează Notar public indescifrabil.

0 comentarii

Publicitate

Sus